Dohoda o pracovní činnosti – víme vše

Dohoda o pracovní činnosti – víme vše

Podrobně se seznamte s tím, jaké náležitosti musí být splněny při uzavření dohody o pracovní činnosti, v čem se liší oproti dohodě o provedení práce, v jakých případech je vhodné ji použít a jaká úskalí jsou s ní spojena.

Dohoda o pracovní činnosti – chudý příbuzný dohody o provedení práce

Dohoda o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“) je mimopracovní forma vztahu mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou – zaměstnancem. Poslední novelizace zákoníku práce proběhla minulý rok a od 1.1.2012 došlo k několika změnám. DPČ je ve většině případů volena jako nutnost, mnoho výhod totiž neposkytuje.

Kdy uzavřít dohodu o pracovní činnosti?

DPČ nenahrazuje standardní pracovní poměr a je určena především pro situace, které jej nevyžadují. Jedná se o splnění určitého pracovního úkolu, příležitostnou výpomoc nebo pravidelnou výpomoc v časovém rozsahu ne větším, než je průměrně 20 hodin týdně.

Omezení dohody o pracovní činnosti

V zákoníku práce je stanoveno, že na DPČ je možné odpracovat průměrně maximálně polovinu stanovené týdenní pracovní doby za období, na které byla DPČ sjednána, tedy max. 20 hodin týdně (pozn.: výjimku tvoří několik kategorií, u kterých je stanoven rozsah pracovní doby kratší).  Tento fakt je ale často nedodržován a obcházen. Jakým způsobem naznačíme v další části článku.

Dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti?

Odpověď na položenou otázku je jednoduchá. DPČ je oproti dohodě o provedení práce (dále jen „DPP“) vždy výhodnější (nebo spíše nutná) v těchto situacích:

 • rozsah práce je větší než 300 hodin ročně (v takovém případě není jiná možnost, než apriori počítat s použitím DPČ)
 •  chce-li mít jedna ze stran možnost nekomplikovaného rozvázání dohody o pracovní činnosti.

DPČ je v praxi použitelná tedy pouze v případě, že rozsah práce přesahuje 300 hodin ročně. V ostatních případech není důvod po využívání DPČ.

Z hlediska zdanění a odvodů pojistného je zatížení u DPP a DPČ shodné do odměny 2500 Kč měsíčně, ze které se neodvádí pojistné a aplikuje se srážková (zálohová) daň ze stejného základu.
Nad 2500 Kč měsíčně se z DPČ již pojistné odvádí, a proto dochází ke zvýšení základu pro výpočet srážkové (zálohové) daně, kterým je v takovém případě superhrubá mzda.
Pokud pracovník nepodepíše Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (dále jen „Prohlášení k dani“), dochází u odměn do 5000 Kč k aplikaci konečné srážkové daně ve výši 15 %, nad 5000 Kč se pak vypočítává zálohová daň ve výši 15 %.

Pro lepší pochopení uveďme příklady:

Odměna / Forma spolupráce Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce
Příklad 1 – odměna 2 400 Kč Srážková daň 360 Kč / 0 Kč* 360 Kč / 0 Kč*
Sociální pojištění 0 Kč 0 Kč
Zdravotní pojištění 0 Kč 0 Kč
Čistá odměna 2 040 Kč / 3 000 Kč* 2 040 Kč / 3 000 Kč*
Příklad 2 – odměna 6 000 Kč Daň 1 215 Kč** / 0 Kč* 900 Kč / 0 Kč*
Sociální pojištění 270 Kč 0 Kč
Zdravotní pojištění 390 Kč 0 Kč
Čistá odměna 4 125 Kč / 5 340 Kč* 5 100 Kč / 6 000 Kč*
Příklad 3 – odměna 11 000 Kč Daň 2 220 Kč / 150 Kč* 2 220 Kč / 150 Kč*
Sociální pojištění 495 Kč 495 Kč
Zdravotní pojištění 715 Kč 715 Kč
Čistá odměna 7 570 Kč / 9 640 Kč* 7 570 Kč / 9 640 Kč*

Vysvětlivky:

*) v případě podepsání Prohlášení k dani

**) základ pro výpočet zálohy na daň se počítá z superhrubé mzdy, tj. 6 000 x 1,34 a zaokrouhluje se na stokoruny nahoru

Odměna: za odměnu je považováná měsíční hrubá částka jako odměna za vykonanou práci pracovníka

Uzavření smlouvy

Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně. Ve smlouvě musí být sjednáno následující:

 • předmět práce
 • rozsah pracovní doby
 • doba výkonu práce
 • odměna.

Minimální odměna

Odměna nesmí být nižší, než činí minimální mzda (od roku 2007 je minimální mzda 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu).

Zdanění odměny

Na tomto místě pouze znovu zopakujeme, co již bylo řečeno výše.

U DPP, stejné jako u DPČ, rozlišujeme dvě základní situace podle výše měsíční odměny a zároveň podle toho, pokud pracovník podepsal Prohlášení k dani:

 • do  5 000 Kč   je aplikována srážková daň ve výši  15 % (při použití této daně je daňová povinnost pracovníka vyrovnána)
 • nad  5 000 Kč je vypočtena zálohová daň ve výši 15%.

Podepíše-li zaměstnanec Prohlášení k dani, aplikuje zaměstnavatel slevu na dani a zálohovou daň odvede za pracovníka až od výdělku 13 800 Kč měsíčně, případně 16 033 Kč v případě studenta.

Pojistné

Zdravotní, sociální a nemocenské pojištění platí zaměstnanec i zaměstnavatel až z odměny přesahující 2500 Kč za měsíc. Z odměny do 2499 Kč za měsíc zaměstnanec ani zaměstnavatel pojištění neplatí.

Výše pojistného je podrobně uvedena v článku věnovaném dohodě o provedení práce.

Jen zopakujme, že:

a) zdravotní pojištění činí celkem 13,5 % z vyměřovacího základu (9 % zaměstnavatel, 4,5 % zaměstnanec)

b) sociální pojištění činí 31,5 % (25 % zaměstnavatel, 6,5 % zaměstnanec).

Dávky v případě pracovní neschopnosti – nemocenská

Člověk pracující na dohodu o pracovní činnost má nárok na dávky v případě pracovní neschopnosti za podmínky, že DPČ trvala nebo měla trvat aspoň 15 kalendářních dnů a sjednaná odměna, tzv. započitatelný příjem, dosahuje částky tzv. rozhodného příjmu (2 500 Kč).

Účast na pojištění se sleduje měsíčně. V měsíci, kdy pracovník nedosáhl částky příjmu ve výši alespoň 2 500 Kč, není zaměstnanec účasten nemocenského pojištění a z jeho příjmu se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení (viz § 7 zákona č. 187/2006 Sb.). Pokud by zaměstnanec v takovém měsíci onemocněl, nebude mít nárok na nemocenskou.

Odstupné, dovolená a ostatní

Podle přesného znění § 77 odst. 2 Zákoníku práce se na DPČ nevztahuje úprava týkající se pracovního poměru, pokud se jedná např. o odstupné, pracovní dobu (je však omezena doba výkonu práce v jednom dni, resp. během 24 hodin po sobě jdoucích a to na 12 hodin), dovolenou a odměňování. U odměňování se na DPČ vztahuje minimální výše mzdy.

Jaká je praxe v obcházení zákona?

Dohoda o pracovní činnosti je standardně zneužívána v rozložení pracovní doby, která neodpovídá požadavku na maximální pracovní zátěž ve výši 20 hodin týdně. Nejčastější způsoby jsou:

 • formálním sjednáním rozsahu vykonávané práce na 20 hodin týdně, ačkoliv sjednaná odměna odpovídá skutečně vykonávané práci v rozsahu delším než 20 hodin týdně
 • sjednáním dvou samostatných DPČ s rozsahem pracovní doby 20 hodin týdně s odlišným, zpravidla však velmi podobným, druhem práce, ačkoliv zaměstnanec pro zaměstnance ve skutečnosti vykonává jen jeden druh práce,
 • sjednáním pracovněprávního vztahu formálně na dobu 6 měsíců, přičemž ve skutečnosti je práce vykonávána po dobu 3 měsíců, a to na plný pracovní úvazek, zatímco v dalších 3 měsících zaměstnanec pro zaměstnavatele práci vůbec nevykonává

Ukončení Dohody o pracovní činnosti

Dobu trvání dohody můžeme ve smlouvě výslovně omezit nebo může vyplynout z povahy prací. Jinak je dohoda uzavřena na dobu neurčitou.
Způsob zrušení dohody můžeme uvést přímo ve smlouvě nebo podle § 76 odst. 5 zákoníku práce zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni. Jednostranně může být dohoda zrušena i bez uvedení důvodu, a to s 15denní výpovědní dobou.

Publikováno dne: 4. 7. 2012 v kategorii Pracovně právní vztahy

Líbí se Vám obsah této stránky? Podělte se o ni s přáteli.Mohlo by Vás zajímat

Vstupní prohlídky u dohod

Zákon o specifických zdravotních službách zavedl od 1.dubna 2012 povinné zaměstnanecké vstupní prohlídky u dohod. Podrobnosti v článku.

Dohoda o provedení práce - víme vše!

Cash-register-icon

Dohoda o provedení práce patří mezi nejrozšířenější formy spolupráce mimopracovně právní poměr. Co nabízí a jaké ukládá povinnosti? Přehledně v článku.

Contrust Group s.r.o.

© Contrust Group s.r.o.

IČ: 293 89 526 (vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka: C 45593)

Vedení společnosti

Ing. Marek Habrnal

Mobil: +420 775 583 783

marek.habrnal@contrust.cz