Profil společnosti

Profil společnosti

Jsme nezávislá, ryze česká společnost, působící v oblastech podnikového a dotačního poradenství, outsourcingu a projektového řízení. Zaměřujeme se zejména na malé a střední firmy, kterým poskytujeme kvalitní a na míru přizpůsobené služby respektující jedinečnost každého klienta.

O nás

Jsme nezávislá, ryze česká společnost, působící v oblastech podnikového a dotačního poradenství, outsourcingu a projektového řízení.
Zaměřujeme se zejména na malé a střední firmy, kterým poskytujeme kvalitní a na míru přizpůsobené služby respektující jedinečnost každého klienta. Tabulková řešení u nás nenajdete.
Náš tým tvoří kolektiv nadšených odborníků se zkušenostmi z poradenství i podnikání a dále spolupracujeme se širokým spektrem ověřených dodavatelů.
Hlavními devizami našich konzultantů jsou elán, tah na branku, individuální přístup, externí nezaujatý pohled na řešení problému a v neposlední řadě i neustálé zdokonalování a růst.

Naše vize

Naší vizí je stát se respektovanou a vyhledávanou poradenskou společností a leadrem v poradenství segmentu malých a středních podniků. Značka Contrust se stane zárukou kvality a důvěry.

Naše poslání

Posláním společnosti Contrust Group s.r.o. a její značky je s pomocí spokojených, motivovaných a trvale se zdokonalujících zaměstnanců a dlouhodobě prospěšných vztahů s pečlivě vybranými dodavateli poskytovat klientům komplexní poradenství a zázemí tak, aby se mohli plně soustředit na svůj hlavní předmět činnosti.

Hodnoty společnosti

Při poskytování služeb zákazníkům se striktně řídíme hodnotami, které zákazníkům přinášíme.

Individuální přístup
Každý klient je jedinečný, a proto respektujeme jeho individuální potřeby. Podrobné seznámení s podnikatelským prostředím klienta je součástí bezplatné vstupní situační analýzy. Neobvyklé a specifické požadavky klientů jsou pro nás výzvou, protože se vyhýbáme tabulkovým řešením.
Důvěra
Věříme, že předpokladem dlouhodobě oboustranně spokojené spolupráce je důvěra. Společnost vedeme a jednáme naprosto otevřeně a transparentně. Projevenou důvěru vnímáme jako závazek, který plníme s maximálním úsilím. Za službami, které klientům poskytujeme, si plně stojíme a neseme za ně zodpovědnost.
Pohodlí
Snažíme se nechat klienty vyniknout v jejich hlavní podnikatelské činnosti. Starosti se zvládnutím často neefektivních vedlejších činností nese naše společnost. Pohodlné je nezabývat se procesy, které přímo nesouvisí s předmětem podnikání.
Profesionalita
Dlouhodobým cílem je navázání trvající spolupráce při zachování profesionálního přístupu. Ke každému klientovi přistupujeme stejně, bez rozdílu na jeho ekonomickou sílu a postavení. Klademe důraz na profesionální jednání a kvalitu práce. Snažíme se aplikovat moderní, ale osvědčené přístupy. Na všech úrovních organizace se neustále vzděláváme.
Originalita
Hledáme jedinečná řešení. Poskytujeme ucelenou službu, která v sobě zahrnuje řadu dílčích činností. Díky využívání kombinace širokého portfolia dodavatelských služeb s jedinečným informačním servisem vzniká vždy jedinečné řešení.
Orientace na výsledky
Všechna předložená řešení v sobě zahrnují konkrétní dopady přijatých doporučení. Důraz klademe na měřitelnost dopadů plynoucích z přijatých doporučení. Předložená řešení jsou primárně orientována na splnění dlouhodobých cílů v základních oblastech jako jsou tržby, náklady, kvalita a ziskovost.
Partnerství
Vytváříme a spravujeme databáze dodavatelů s důrazem na sledování poskytovaných služeb a vyhodnocování. Chceme být spolehlivými dodavateli služeb a vytvářet silné a vytrvalé vztahy s dodavateli a zákazníky. Naší snahou je, aby se ze zákazníků stali obchodní partneři a dodavatelé byli i našimi klienty.
Srozumitelnost
Předkládáme řešení, kterým klient rozumí. Jakkoliv složité a pokročilé metody při práci využíváme, všechny kroky musí být pro klienty naprosto srozumitelné. Naše návrhy jsou pochopitelné a přehledné, zároveň dostatečně podrobné.

Hodnoty společnosti

Hodnoty společnosti Contrust Group s.r.o.

Proč naše společnost

Ke každému klientovi přistupujeme osobitě a předkládáme originální nestandardizované řešení. Dbáme na dlouhodobou spolupráci a po její celou dobu se snažíme vzájemně doplňovat a navzájem se od sebe učit. Poskytujeme různorodé služby na jednom místě, s jedním smluvním vztahem a jednou fakturací. Široké spektrum dostupných služeb, které byste jinak museli nakupovat od mnoha jednotlivých subjektů, nakoupíte od nás jako jednu službu. Vaše podnikání bude jednoduší a efektivnější. Nabízíme komplexní přístup zahrnující analýzu situace, návrh opatření směřujících především ke zvýšení ziskovosti Vaší firmy, tržního podílu či vyřešení problému a jejich zavedení do každodenní praxe Vaší společnosti při současném respektováni potenciální i stávajících rizik a překážek. Díky naší cenové politice zaplatíte za konkrétní výsledky. Poskytnutím služeb však náš vztah s klientem nekončí. Vztahy se snažíme dále rozvíjet.
Snažíme se přizpůsobovat novým trendům a jsme si vědomi toho, že i v minulosti úspěšně aplikovaná řešení časem ztrácí lesk.

Typický postup spolupráce

Spolupráci s našimi zákazníky zahajujeme nezávaznou a bezplatnou konzultací před uzavřením jakéhokoli smluvního vztahu. Účelem tohoto setkání je seznámit se s klientem, jeho podnikem, porozumět hlavním problémům a identifikovat oblasti, v nichž má podnik rezervy a kde lze po realizaci zlepšujících opatření očekávat zvýšení efektivity. Vedení podniku nastíníme možné cesty eliminace nedostatků a rizik, stejně tak i využití jeho současných silných stránek a příležitostí.
Následně budou s klientem dohodnuty rozsah poskytovaných služeb, cena a harmonogram postupu spolupráce.
V oblasti podnikové poradenství společnost Contrust Group s.r.o. navrhne opatření k realizaci a standardně se bude podílet na jejich provedení následné kontrole.
Vzájemná spolupráce může mít i jiný průběh v závislosti na poskytovaných službách (například elektronické aukce a výběrová řízení, řízení projektů…) a klientských požadavcích.

Postup ve zkratce

1) Bezplatná nezávazná konzultace (Sběr informací), diskuze, seznámení, porozumění hlavních problémů a identifikace oblastí s rezervami
2) Nastínění možných eliminací nedostatků, rizik, efektivnějších využití zdrojů, lepších využití silných stránek a příležitostí apod.

Etický kodex

Vždy jednáme podle svého nejlepšího svědomí a vědomí.

  • Vyhýbáme se spolupráci, která se příčí našim morálním zásadám.
  • Respektujeme charakter tržního prostředí, ve kterém podnikáme, a ctíme svobodu myšlení, jednání, vystupování, volby apod.
  • Protože žijeme v demokratické společnosti, vždy plně respektujeme platné právní normy, kterými se řídíme.
  • Jednáme čestně, spravedlivě a otevřeně.
  • Na první místo stavíme morální jednání.  Nesledujeme pouze vlastní zájmy, nýbrž respektujeme i zájmy našich zaměstnanců, obchodních partnerů a v našich aktivitách se snažíme nalézt i prostor ke zlepšení podnikatelského prostředí a přispět k rozvoji celé společnosti.
Contrust Group s.r.o.

© Contrust Group s.r.o.

IČ: 293 89 526 (vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka: C 45593)

Vedení společnosti

Ing. Marek Habrnal

Mobil: +420 775 583 783

marek.habrnal@contrust.cz