Vstupní prohlídky u dohod

Vstupní prohlídky u dohod

Zákon o specifických zdravotních službách (Sbírka zákonů č. 373/2011)  v poslední době vyvolal emoce především u pracovníků a zaměstnavatelů, kteří doposud využívali mimo pracovního poměru v podobě dohod. Od 1. dubna 2012 musí nově všichni uchazeči o brigádu na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti absolvovat povinnou vstupní lékařskou prohlídku.

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je zpravidla využívána pro úkoly a práce jednorázového charakteru. Typickým příkladem je nasmlouvání brigádníka pro situace, které je nevhodné, nemožné nebo nevýhodné zajišťovat kmenovými zaměstnanci, externími firmami apod.

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti se nejvíce podobá klasickému pracovně právnímu vztahu – zaměstnání na plný či částečný úvazek. Obecně je velmi nevýhodná pro obě strany pro práce v rozsahu menším než 300 hodin ročně.

Rozdílům, výhodám a nevýhodám jednotlivým typů mimo pracovních forem zaměstnání se budeme věnovat v dalších článcích.

Co přinesl zákon o specifických zdravotních službách?

Zákon o specifických zdravotních službách (Sbírka zákonů č. 373/2011) ze dne 6. listopadu 2011 v poslední době vyvolal emoce především u pracovníků a zaměstnavatelů, kteří doposud využívali spolupráce na bázi mimo pracovní poměru.

V § 59 tohoto zákona, který se věnuje Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání nebo zkráceně vstupní prohlídky, je v odstavci 1, písmenu b uvedeno: „osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce.“ Za „obdobný vztah“ jsou považovány právě oba typy dohod, tedy dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti.

V odst. 2 je uvedeno, že vstupní prohlídku hradí zaměstnavatel, viz: „Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak“.

Věděli jste, že písemnou smlouvu o poskytování lékařských služeb musí povinně uzavřít zaměstnavatel, která zaměstnává pracovníky na práce spadající podle zákona o ochraně veřejného zdraví (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) do II. – IV. rizikové kategorie? Všichni pracovníci s minimální pohybovou aktivitou (typicky kancelářské práce, případně práce s lehkou manuální prací rukou a paží) mohou předložit lékařský posudek od svého obvodního lékaře.

Pro zaměstnavatele je klíčové slovní spojení „obdobného vztahu“, které klade povinnost od 1. dubna 2012 vstupní prohlídku za uchazeče o práci vyžadovat. Pro uchazeče o mimo pracovní formu práce (brigádu) je klíčová věta „nestanoví-li jiný právní předpis jinak“ a další část v tomto odstavci: „..jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak“. Z výše uvedeného vyplývá, jak již bylo zmíněno, že vstupní prohlídky by tedy měl platit zaměstnavatel, nicméně v praxi se často zaměstnavatelé chtějí vyhnout situacím, kdy zaplatí vstupní prohlídku a uchazeč není shledán za zdravotně způsobilého k vykonávání daného druhu práce. Volí tedy taktiku platby až po uplynutí zkušení doby apod.

Na výše uvedené změny odborná veřejnost upozorňuje již od začátku roku. Faktem je, že v § 60 zmiňovaného zákona je uvedeno, že prováděcí předpis může danou problematiku blíže specifikovat (především druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek atd.).

 Od 1. ledna 2013 se situace bude opět měnit

Sněmovní tisk č. 601/0 zákon novelizuje a vstupní lékařské prohlídky pro dohody o provedení práce i dohody o pracovní činnosti ruší. Nahrazuje klíčovou část v citovaných odstavcích: „pracovněprávního nebo obdobného vztahu“ slovy „pracovního poměru“.

Sněmovní tisk nemění nic na tom, že po celý rok 2012 je vstupní lékařská prohlídka u dohod povinná.

Úprava (24. dubna 2012) – vstupní prohlídce je možné se vyhnout

Jak informoval zpravodajský server Podnikatel.cz, je vstupní prohlídky u dohod nejsou nutné, protože v souladu se zákonem o specifických zdravotních službách je možné využít ročního odkladného účinku. Odkladný účinek vychází z § 98, ve kterém stojí, že pracovně lékařské služby lze poskytovat podle dosavadních předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péče nejdéle po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 1.4.2013. Sněmovní tisk č. 601/0 zákon novelizuje a od 1. ledna 2013 povinné prohlídky u dohod nebudou, aniž by bylo potřeba hledat kličky v zákoně.

Zdroje:

Zákon o specifických zdravotních službách, Sbírka zákonů č. 373 / 2011

Sněmovní tisk č. 601/0 

Publikováno dne: 5. 4. 2012 v kategorii Pracovně právní vztahy

Líbí se Vám obsah této stránky? Podělte se o ni s přáteli.Mohlo by Vás zajímat

Dohoda o pracovní činnosti - víme vše

V dnešním článku se zabýváme další formou zaměstnávání mimo hlavní pracovní poměr. Podrobně rozebíráme všechny náležitosti a fakta související s dohodou o pracovní činnosti.

Dohoda o provedení práce - víme vše!

Cash-register-icon

Dohoda o provedení práce patří mezi nejrozšířenější formy spolupráce mimopracovně právní poměr. Co nabízí a jaké ukládá povinnosti? Přehledně v článku.

Contrust Group s.r.o.

© Contrust Group s.r.o.

IČ: 293 89 526 (vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka: C 45593)

Vedení společnosti

Ing. Marek Habrnal

Mobil: +420 775 583 783

marek.habrnal@contrust.cz